Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

BHP

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przeszedł szkoleń BHP – kto przeprowadza takie szkolenia? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może przeprowadzać osoba, która wykazuje się odpowiednimi zasobami wiedzy, doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem dydaktycznym pozwalającym na właściwą realizację programów szkoleniowych. A więc, kto może przeprowadzać szkolenie BHP w praktyce? Firmy zazwyczaj zlecają przeprowadzenie szkoleń jednostce organizacyjnej zajmującej się prowadzeniem działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chcesz znaleźć taką jednostkę w swojej okolicy wystarczy, że wpiszesz w przeglądarce np. obsługa BHP Wrocław. Dla niektórych rodzajów stanowisk tego typu szkolenia mogą obecnie przybierać formę kursów online. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celem szkolenia BHP jest zapoznanie uczestników z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia podczas pracy, a także z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Na takich szkoleniach pracownik nabywa umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz uczy się postępowania w sytuacjach awaryjnych i udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Ponadto uczestnik zaznajamia się z przepisami i zasadami BHP pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy.

Wymogi dotyczące przeprowadzania szkolenia BHP

Wiesz już kto może przeprowadzać szkolenia wstępne BHP, ale czy wiesz jakie wymogi muszą być spełnione, aby szkolenie mogło zostać zrealizowane? Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednie wyposażenie dydaktyczne – niezbędne do prawidłowej realizacji programów szkolenia. Kolejnym krokiem jest opracowanie odpowiedniego planu szkolenia – adekwatnego dla określonej grupy stanowisk. Finalnie należy także zadbać o właściwy przebieg szkolenia oraz o prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkoleniowych, dzienników zajęć i protokołów przebiegu egzaminów, a także prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń. Pracodawcy, którzy w swoim zakładzie mają zorganizowaną jednostkę bezpieczeństwa i higieny pracy powinni pamiętać o tym, że szkolenie okresowe BHP nie powinno zostać wpisane w zakres obowiązków służbowych – w przeciwieństwie do szkolenia wstępnego. Zasada ta wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli więc jako pracodawca zatrudniasz w swoim przedsiębiorstwie pracownika służby BHP, któremu zamierzasz zlecić przeprowadzenie szkolenia okresowego związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, to powinieneś zawrzeć dodatkową umowę np. umowę zlecenie. Przed zawarciem takiej umowy upewnij się jednak, że osoba, której zlecasz przeprowadzenie określonych działań posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia szkoleń okresowych BHP.